Notă de informare privind protecția datelor personale

client

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter  personal (GDPR),

ATLANTIC TOUR, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/14221/1994, Cod Unic de Înregistrare RO 5968424, în calitate de angajator și operator în sensul GDPR, denumită în continuare „Operatorul”, cu sediul în București, sector 1, strada George Enescu numărul 8A, etaj 1, Ap. 3, telefon

(021) 312.77.57, e-mail o ffice@atlantic.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (nume, prenume, sex, data și locul nașterii, adresa, cetățenie, profesie, CNP, serie și număr de CI) în scopul bunei derulări a raporturilor comerciale de furnizare de servicii turistice, informarea dumneavoastră privind evoluția rezervărilor și a produselor nou apărute, furnizarea de informații prin intermediul emailul-ului, sms-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la campanile de marketing, oferte speciale, evenimente și/sau alte forme de publicitate, contactarea în vederea desfășurării de sondaje de opinie a clienților, precum și alte situații legate de

raporturile obligaționale dintre parți.

Conceptul de protecție a datelor cu caracter personal reprezintă dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa și obligația corelativă a Operatorului de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecție eficientă a acestora.

Prin date cu caracter personal se înțeleg acele informații care pot fi puse direct sau indirect în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi, cu titlu de exemplu, numele, prenumele, codul numeric personal, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, imaginea, vocea, situația economicofinanciară, profesia.

Având în vedere necesitatea de a apăra și respecta dreptul fundamental la viata intimă și privată, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt considerate confidențiale de Operator și sunt prelucrate în condiții adecvate de securitate.

Datele dumneavoastră sunt comunicate numai următorilor destinatari:

Autoritatea de Supraveghere Financiară; Agenția Națională de Administrare Fiscală; Inspectoratul Teritorial de Muncă/ITM; alte eventuale autorități publice centrale și locale în baza unui temei juridic. altor companii din același grup cu Operatorul; altor persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele Operatorului; altor persoane juridice care prelucrează datele în scop

contabil și resurse umane, în numele Operatorului.

De asemenea, vă informăm că, în conformitate cu dispozițiile GDPR, vă puteți exercita următoarele drepturi în raport cu datele dumneavoastră personale:

dreptul de acces; dreptul de intervenție asupra datelor (rectificare, actualizare),

dreptul de a nu fi supus unei decizii automatizate; dreptul de a vă adresa Autorității de supraveghere și Justiției.

Totodată, aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră personale, dreptul de a vă opune și dreptul de a solicita ștergerea, dacă acestea nu contravin dispozițiilor legale în vigoare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire către Operator, în atenția responsabilului cu protecția datelor personale.